東京外国語大学言語モジュール

次に文字を見ながら繰り返して、セリフの細かい部分まで確認をしましょう。
それぞれのセリフの横の音声ボタンを押すと、音声が流れますので、文字を目でみて確認しながら、繰り返して言ってみましょう。
すべてのセリフの確認と練習が終わったら、次のステップへと進んでください。
A
失礼します。
ဆရာမ ဝင်ခွင့်ပြုပါ။
sʰàyàmâ, wìɴ-ɡwîɴ-pyû-bà.
B
ティンマウンウィンね。
တင်မောင်ဝင်းပဲ။
tìɴmàuɴwíɴ-bɛ́.
さぁさぁ、入って。
လာ ... ဝင်ခဲ့လေ။
là ... wìɴ-ɡɛ̂-lè.
どうしたの?
ဘာကိစ္စတုံး။
bà-keiʔsâ -dóuɴ.
A
先生のところから一昨日お借りしていた言語学の本を返しに来ました。
ဆရာမဆီက တစ်နေ့က ငှားသွားတဲ့ ဘာသာဗေဒစာအုပ် ပြန်လာပေးတာပါ။
sʰàyàmâ-sʰì-ɡâ tănêɡâ hŋá-t̪wá-dɛ̂ bàd̪àbèdâ-sàʔouʔɳ pyàɴ-là-pé-dà-bà.
B
あら、随分と早いのね。
ဪ၊ မြန်လှချည်လား။
ʔɔ̀, myàɴ-hlâjìlá.
読み終わったの?
ဖတ်လို့ကော ပြီးပြီလား။
pʰaʔ-lô-ɡɔ́ píbì-lá.
A
はい、最初から最後まで、ざっと一度読みました。
ဟုတ်ကဲ့၊ အစအဆုံးအကြမ်းဖျဉ်းတော့ တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးပါပြီ။
houʔkɛ̂, ʔăsâʔăsʰóuɴ ʔăcáɴbyíɴ-dɔ̂ tă-kʰauʔ pʰaʔ-pí-bà-bì.
B
どう思う?
ဘယ်လိုသဘောရလဲ။
bɛ̀-lò-d̪ăbɔ́-yâ-lɛ́.
役に立ちそう?
အသုံးတည့်ရဲ့လား။
ʔăt̪óuɴ-tɛ̂-yɛ̂-lá.
A
はい、とても役に立ちます。
ဟုတ်ကဲ့၊ အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ʔămyájí ʔătʰauʔʔăkù-pyû-bà-dɛ̀.
私も一冊ぐらい手元においておこうかなあと。
ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ပိုင်တစ်အုပ်လောက်ဆောင်ထားမလားလို့။
cănɔ̀-lɛ́ kòbàiɴ tă-ʔouʔ-lauʔ sʰàuɴ-tʰá-mă-lá-lô.
B
あなたが必要なら、ずっと持っていいですよ。
မင်းအတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် အပြီးယူထားလိုက်လေ။
míɴ-ʔătwɛʔ ʔăt̪óuɴ-wìɴ-mɛ̀ sʰò-yìɴ ʔăpí yù-tʰá-laiʔ-lè.
A
ええ?いいんですか?
ဟာ ဖြစ်ပါ့မလား။
hà, pʰyiʔ-pâ-mă-lá.
先生はもう一冊買わなければならなくなるじゃないですか。
ဆရာမပြန်ဝယ်နေရမှာပေါ့။
sʰàyàmâ pyàɴ-wɛ̀-nè-yâ-hmà-pɔ̂.
B
大丈夫。
ကိစ္စမရှိပါဘူး။
keiʔsâ mă-ʃî-bà-bú.
先生のところにはもう一冊あるんです。
ဆရာမမှာ တစ်အုပ် အပိုရှိနေလို့ပါ။
sʰàyàmâ-hmà tă-ʔouʔ pò-nè-lô-bà. / ta-ʔouʔ ʔăpò ʃî-nè-lô-bà.
A
嬉しい!
ဝမ်းသာလိုက်တာ။
wúɴ-t̪à-laiʔtà.
本当に有難うございます。
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာမ။
cézú ʔămyájí tìɴ-bà-dɛ̀, sʰàyàmâ.
では頂いちゃいますね。
ဒါဆို ကျွန်တော် အပိုင်ယူသွားလိုက်တော့မယ်။
dàsʰò cănɔ̀ ʔăpàiɴ-yù-t̪wá-laiʔ-tɔ̂-mɛ̀.
B
お礼なんていらないよ。
ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။
cézú-tìɴ-zăyà mă-lò-bà-bú.
あなたのためでもあるけど、先生にとっても学生に援助ができるのはいいことです。
မင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိ၊ ဆရာမအတွက်လည်း ပညာဒါနဖြစ်တာပေါ့။
míɴ-ʔătwɛʔ-lɛ́ ʔăcó-ʃî, sʰàyàmâ-ʔătwɛʔ-lɛ́ pyìɴɲà-dànâ pʰyiʔ-pɔ.
A
はい。
ဟုတ်ကဲ့ပါ။
houʔkɛ̂bà.
では失礼します。
ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး။
cănɔ̂-ɡò kʰwîɴ-pyû-bà-ʔóuɴ.
  • 状況

tokentypesensepos
ဆရာမ ဆရာမ 女性教師 名詞
ဝင် ဝင် 入る 動詞
ခွင့် (အ)ခွင့် 権利、機会 名詞
ပြု ပြု する、作る 動詞
ခွင့်ပြု ခွင့်ပြု 許可する;~する許可をする 成句動詞
ပါ ပါ 〈丁寧さ〉 助詞
တင်မောင်ဝင်း တင်မောင်ဝင်း ティンマウンウィン[人名] 固有名詞
ပဲ ပဲ 〈焦点〉~こそ[強意]、~だけ[排他] 副助詞
လာ လာ 来る;~てくる 動詞
ခဲ့ ခဲ့ 〈移動〉~てくる、~ていく 助動詞
လေ လေ ~さ〈高圧的な態度〉 終助詞
ဘာ ဘာ 何;何の~、どの~〈疑問語〉 名詞
ကိစ္စ ကိစ္စ 用事、事柄 名詞
တုံး တုံး ~か?〈疑問〉 文末助詞
ဆီ ဆီ ~(の)ところ〈形式名詞〉 名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
တစ်နေ့က တစ်နေ့က おととい 名詞
ငှား ငှား 借りる、貸す 動詞
သွား သွား 行く;~ていく;~てしまう 動詞
တဲ့ တဲ့ 〈確定した事柄〉 限定節標識助詞
ဘာသာဗေဒ ဘာသာဗေဒ 言語学 名詞
စာအုပ် စာအုပ် 本(本状に綴られたもの) 名詞
ပြန် ပြန် 帰る、返す;再び~する、~し返す 動詞
ပေး ပေး 与える、わたす;~てあげる 動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
ああ、あら 間投詞
မြန် မြန် 速い 動詞
လှချည်လား လှချည်လား ~ではないか〈感嘆〉 文末表現
ဖတ် ဖတ် 読む 動詞
လို့ လို့ ~ので〈理由〉;~て〈単純接続〉 接続助詞
ပြီး ပြီး 終わる;~し終わる 動詞
လို့ပြီး လို့ပြီး ~し終わる 複合表現
ပြီ ပြီ 〈達成した事柄〉 動詞文標識助詞
မို့ မို့ ~なので〈理由〉 格助詞
လား လား ~か?〈yes-no疑問〉 文末助詞
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ はい(相槌) 間投詞
အစ အစ 始め 名詞
အဆုံး အဆုံး 終わり 名詞
အစအဆုံး အစအဆုံး 初めから終わりまで 名詞
အကြမ်းဖျဉ်း အကြမ်းဖျဉ်း ざっと、大まかに 副詞
တော့ တော့ ~は(というと)〈対比〉 副助詞
တစ် တစ် 1(数) 数詞
ခေါက် ခေါက် ~回 助数詞
ဘယ် ဘယ် どの、何の〈疑問語〉 指示詞
လို လို ~のよう(な/に/の)、~風 名詞
သဘော သဘော 意識、意味 名詞
手に入る;得る;構わない、大丈夫だ 動詞
သဘောရ သဘောရ 意味がある 成句動詞
လဲ လဲ ~か?〈wh疑問〉 文末助詞
အသုံး အသုံး 使用 名詞
တည့် တည့် 合う 動詞
အသုံးတည့် အသုံးတည့် 役に立つ 成句動詞
ရဲ့ ရဲ့ 〈確定した事柄・慮る気持ち〉 動詞文標識助詞
အများကြီး အများကြီး たくさん、とても 副詞
အထောက်အကူ အထောက်အကူ 支え、支援 名詞
အထောက်အကူပြု အထောက်အကူပြု 支えとなる、助けとなる 成句動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
ကျွန်တော် ကျွန်တော် 私[男性用語] 人称代名詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ပိုင် 自らの所有 名詞
အုပ် အုပ် ~冊 助数詞
လောက် လောက် ~ほど、~くらい;約~(数量表現につく) 接尾辞
ဆောင် ဆောင် 携える 動詞
ထား ထား 置く;~ておく、~てある 動詞
〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞・接続形
လို့ လို့ ~と〈引用〉 引用節標識助詞
မင်း မင်း 王;君、お前 人称代名詞
အတွက် အတွက် ~のため(に/の)〈理由・動機〉;~にとって(の)〈基準〉 副詞句相当
အသုံးဝင် အသုံးဝင် 役に立つ 成句動詞
မယ် မယ် 〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞
ဆို ဆို 云う 動詞
ရင် ရင် ~なら〈仮定・条件〉 接続助詞
အပြီး အပြီး 終わり 名詞
ယူ ယူ 取る、持つ、受け取る 動詞
လိုက် လိုက် 思い切り~;~てしまう 助動詞
ဟာ ဟာ あら〈驚き〉;ええ?、~なんだけど…〈否定のニュアンス〉 間投詞
ဖြစ် ဖြစ် 起こる;~である 動詞
ပါ့ ပါ့ 〈丁寧さ〉(意志表示あり) 助詞
ဖြစ်ပါ့မလား ဖြစ်ပါ့မလား 可能だろうか?、そんなことしていいのだろうか? 慣用表現
ဝယ် ဝယ် 買う 動詞
နေ နေ いる、住む、とどまる;~ている 動詞
~ねばならない;~できる;~してよい 助動詞
မှာ မှာ 〈未確定の事柄〉 名詞節標識助詞
ပေါ့ ပေါ့ 当然~、もちろん~ 終助詞
ရှိ ရှိ ある、いる;(時間が)経つ、(年齢、年数に)なる 動詞
ကိစ္စမရှိပါဘူး ကိစ္စမရှိဘူး 構わない、大したことない 慣用表現
မှာ မှာ ~で、~に〈所格〉 格助詞
အပို အပို 余り 名詞
ဝမ်းသာ ဝမ်းသာ 嬉しい 成句動詞
လိုက်တာ လိုက်တာ ~だなあ!〈感嘆〉 文末表現
ကျေးဇူး ကျေးဇူး 恩義;ありがとう 名詞
တင် တင် 積む、提出する 動詞
ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ありがたく思う、感謝する 成句動詞
ဆရာမ ဆရာမ 〈丁寧さ〉[女性教師に対し] 文末詞
ဒါဆို ဒါဆို(ရင်) それなら、なら、すると、だとすると 接続詞
အပိုင် အပိုင် 所有 名詞
အပိုင်ယူ အပိုင်ယူ もらう[所有権の移動を伴う] 成句動詞
တော့ တော့ これから~する、やっと~する、もう~する/しない 助動詞
စရာ စရာ ~する必要(性) 名詞化接尾辞
စရာလို ~する必要がある、~することが必要だ 慣用表現
အကျိုး အကျိုး 利益、ご利益 名詞
ပညာ ပညာ 学問、知恵、教育、教養 名詞
ဒါန ဒါန 布施、喜捨 名詞
ပညာဒါန ပညာဒါန 学恩 複合表現
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ はい〈より丁寧な相槌〉 間投詞
ကျွန်တော့် ကျွန်တော့် 私[男性用語]を、私[男性用語]に〈対格〉;私[男性用語]の〈属格〉 人称代名詞・斜格形
ကို ကို ~を、~に〈対格〉;~へ、~に〈向格〉 格助詞
ဦး ဦး さらに~する、もう~する/しない;〈丁寧さ〉※未確定、要求の文のみ 助動詞