東京外国語大学言語モジュール

下のボックスの状況説明を確認し、画面上に表示された会話(ダイアログ)を読んで、何を話しているのか内容を追ってみましょう。
意味のわからないところは、語彙ボタンで語句の意味を確認してみて下さい。
だいたいの内容が理解できたら、次のステップへと進んでください。
A
ヤーザクマール碑文の内容は本当に興味深いね。
ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာအကြောင်းသင်ရတာ တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်။
yàzâkûmà-cauʔsà-ʔăcáuɴ t̪ìɴ-yâ-dà dăɡɛ̀ seiʔwìɴzá-bô káuɴ-dɛ̀-nɔ̀.
B
そう、私も古都バガンに行ったような気持ちになるわ。
အင်း၊ ကျွန်မလည်း စိတ်ထဲမှာ ပုဂံမြို့ဟောင်းကို ရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရတယ်။
ʔíɴ, cămâ-lɛ́ seiʔ-tʰɛ́-hmà băɡàɴ-myôháuɴ-ɡò yauʔ-t̪wá-d̪ălò-bɛ́ kʰàɴzá-yâ-dɛ̀.
A
マ・ティーリはバガンに行ったことがあるってわけか。
မသီရိက ပုဂံရောက်ဖူးတယ်ဆိုပါတော့။
maʔ-t̪ìrî-ɡâ băɡàɴ yauʔ-pʰú-dɛ̀ sʰòbàdɔ̂.
B
いいえ、想像してみたの。
ဟင့်အင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ။
hîɴʔíɴ, seiʔkúyìɴ-cî-dà.
前から一回ぐらい言ってみたいと思っていたの。
အရင်ကတည်းက တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်နေတာ။
ʔăyìɴ-ɡădɛ́ɡâ tă-kʰauʔ-lauʔ-tɔ̂ yauʔ-pʰú-jìɴ-nè-dà.
コー・アーカーは?行ったことがある?
ကိုအာကာကော ရောက်ဖူးလား။
kò-ʔàkà-ɡɔ́, yauʔ-pʰú-lá.
A
私の生まれはバガンに近いから、子供の頃にはよく行ったよ。
ကျွန်တော့်ဇာတိက ပုဂံနဲ့နီးလို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ခဏခဏရောက်တယ်လေ။
cănɔ̂-zàtî-ɡâ băɡàɴ-nɛ̂ ní-lô ŋɛ̀ŋɛ̀dóuɴɡâ sʰò kʰănâkʰănâ yauʔ-tɛ̀-lè.
様々な仏塔がいくらでもある。
စေတီပုထိုးတွေကလည်း လက်ညိုးထိုးမလွဲ။
zèdì-pătʰó-dwè-ɡâ-lɛ́ lɛʔɲótʰó mălwɛ́.
夕暮れの眺めもすごくキレイだよ。
ဆည်းဆာရှုခင်းဆိုလည်း အရမ်းကို လှတာ။
sʰízà-ʃûɡíɴ-lɛ́ ʔăyáɴ hlâ-dà.
B
へぇ、それから?
အင်း၊ ဆက်ပြောပါဦး။
ʔíɴ, sʰɛʔ-pyɔ́-bà-ʔóuɴ.
A
これで終わりなわけ、ないじゃないか。
ဒီထက်ဘယ်ကဦးမလဲ။
dì-dɛʔ bɛ̀ kâ-ʔóuɴ-mă-lɛ́.
他にも歴史的に興味深いものが少なくないよ。
တခြားသမိုင်းဝင် စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း မနည်းဘူးလေ။
tăcʰá-t̪ămáiɴ-wìɴ seiʔwìɴzá-zăyà-dwè-lɛ́ mă-nɛ́-bú-lè.
だからこそバガンは世界中からの旅行者がひっきりなしに来ているのさ。
ဒါကြောင့်လည်း ပုဂံမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အဆက်မပြတ် ရှိနေတာပေါ့။
dàjâuɴ-lɛ́ băɡàɴ-hmà ɡăbàhlɛ̂kʰăyíd̪ɛ̀-dwè ʔăsʰɛʔmăpyaʔ ʃî-nè-dà-pɔ̂.
B
羨ましいなぁ。
အားကျလိုက်တာ။
ʔácâ-laiʔtà.
こうして話をしているうちに、今すぐにでも行きたくなっちゃった。
ပြောရင်းဆိုရင်း အခုချက်ချင်းသွားချင်စိတ်တောင် ပေါ်လာပြီ။
pyɔ́-yíɴ-sʰò-yíɴ ʔăkʰû-cʰɛʔcʰíɴ t̪wá-jìɴ-zeiʔ-tàuɴ pɔ̀-là-bì.
A
今年、我がビルマ語専攻の研修旅行はバガンだと聞いたよ。
ဒီနှစ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမိသားစု လေ့လာရေးခရီးစဉ်က ပုဂံလို့ ပြောသံကြားတယ်။
dìhniʔ cănɔ̀-dô myămàzà-mît̪ázû-lêlàyé-kʰăyízìɴ-ɡâ băɡàɴ-lô pyɔ́d̪àɴ cá-dɛ̀.
B
ええ、本当?
ဟယ်၊ တကယ်လား။
hɛ̀, dăɡɛ̀-lá.
よーし、行くことにもう決めた!
ဟုတ်ပြီ၊ လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
houʔ-pì, laiʔ-pʰô sʰóuɴpʰyaʔ-laiʔ-pì.
  • 状況

  • 語彙

PrevNext
tokentypesensepos
ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ ヤーザクマール碑文(ビルマ語で書かれたもっとも古い碑文とされる) 固有名詞
အကြောင်း အကြောင်း 事情、事柄、内容 名詞
သင် သင် 学ぶ;習う;教える 動詞
~ねばならない;~できる;~してよい 助動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
တကယ် တကယ် 本当(に/の) 名詞
စိတ်ဝင်စား စိတ်ဝင်စား 関心を持つ、興味を持つ 成句動詞
ဖို့ကောင်း ဖို့ကောင်း ~するのによい 慣用表現
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
နော် နော် ~ね〈念押し〉 終助詞
အင်း အင်း ええ、うん〈肯定のニュアンス〉 間投詞
ကျွန်မ ကျွန်မ 私[女性用語] 人称代名詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
စိတ် စိတ် 心、精神 名詞
ထဲ (အ)ထဲ ~の中 名詞
မှာ မှာ ~で、~に〈所格〉 格助詞
ပုဂံ ပုဂံ バガン(ミャンマー中部にある古都) 固有名詞
မြို့ မြို့ 市、町 名詞
ဟောင်း ဟောင်း 古い 動詞
ကို ကို ~を、~に〈対格〉;~へ、~に〈向格〉 格助詞
ရောက် ရောက် 着く、至る 動詞
သွား သွား 行く;~ていく;~てしまう 動詞
〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞・接続形
လို လို ~のよう(な/に/の)、~風 名詞
သလို သလို ~する/したよう(な/に) 複合表現
ပဲ ပဲ 〈焦点〉~こそ[強意]、~だけ[排他] 副助詞
ခံစား ခံစား 感じる 動詞
~ねばならない;~できる;~してよい 助動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
~さん〈若い女性に対する敬称〉 敬称
သီရိ သီရိ ティーリ[人名] 固有名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
ပုဂံ ပုဂံ バガン(ミャンマー中部にある古都) 固有名詞
ရောက် ရောက် 着く、至る 動詞
ဖူး ဖူး ~したことがある、かつて~した〈経験〉 助動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
ဆိုပါတော့ ဆိုပါတော့ ~だとしよう;それで?;~ということなんだね? 慣用句
ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း いいえ 間投詞
စိတ်ကူးယဉ် စိတ်ကူးယဉ် 想像する、空想する 成句動詞
ကြည့် ကြည့် 見る;~してみる 動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
အရင် အရင် 先に;以前 副詞
ကတည်းက ကတည်းက ~以来(ずっと) 格助詞
တစ် တစ် 1(数) 数詞
ခေါက် ခေါက် ~回 助数詞
လောက် လောက် ~ほど、~くらい;約~(数量表現につく) 接尾辞
ရောက် ရောက် 着く、至る 動詞
ဖူး ဖူး ~したことがある、かつて~した〈経験〉 助動詞
တော့ တော့ ~は(というと)〈対比〉 副助詞
ချင် ချင် ~したい〈主語の願望〉:~しそうだ〈直前〉 助動詞
နေ နေ いる、住む、とどまる;~ている 動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
ကို ကို ~さん(若い男性につける敬称) 敬称
အာကာ အာကာ アーカー[人名] 固有名詞
ကော ကော ~は(どうか)?〈対比疑問〉 副助詞
ရောက် ရောက် 着く、至る 動詞
ဖူး ဖူး ~したことがある、かつて~した〈経験〉 助動詞
လား လား ~か?〈yes-no疑問〉 文末助詞
ကျွန်တော့် ကျွန်တော့် 私[男性用語]を、私[男性用語]に〈対格〉;私[男性用語]の〈属格〉 人称代名詞・斜格形
ဇာတိ ဇာတိ 出身地、生まれ故郷 名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
ပုဂံ ပုဂံ バガン(ミャンマー中部にある古都) 固有名詞
နဲ့ နဲ့ 〈否定命令〉 動詞文標識助詞
နီး နီး 近い 動詞
လို့ လို့ ~ので〈理由〉;~て〈単純接続〉 接続助詞
ငယ်ငယ်တုန်းက ငယ်ငယ်တုန်းက 幼い頃は、若い頃は、 慣用句
ဆို ဆို(ရင်) ~(という)なら;~というと 接続助詞相当句
ခဏခဏ ခဏခဏ しばしば 副詞
ရောက် ရောက် 着く、至る 動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
လေ လေ ~さ〈高圧的な態度〉 終助詞
စေတီ စေတီ 仏塔 名詞
ပုထိုး ပုထိုး 回廊寺院 名詞
တွေ တွေ 〈複数〉:~など 接尾辞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
လက်ညိုး လက်ညိုး 人差し指 名詞
ထိုး ထိုး 撞く、(拳で)殴る、指す 動詞
〈否定辞〉 接頭辞
လွဲ လွဲ ずれる、外れる;除く 動詞
လက်ညိုးထိုးမလွဲ လက်ညိုးထိုး どこを指さしても、外れることはない 慣用表現
ဆည်းဆာ ဆည်းဆာ 薄明かり 名詞
ရှုခင်း ရှုခင်း 景色 名詞
ဆိုလည်း ဆို(ရင်)လည်း ~といっても、~についても 接続助詞相当句
အရမ်း အရမ်း やたら、とても、すごく 副詞
ကို ကို 〈強調〉 副助詞
အရမ်းကို အရမ်းကို ものすごく 副詞
လှ လှ 美しい、きれいだ 動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
အင်း အင်း ええ、うん〈肯定のニュアンス〉 間投詞
ဆက် ဆက် つなぐ、繋げる、(電話を)かける 動詞
ပြော ပြော 言う、話す 動詞
ပါ ပါ 〈丁寧さ〉 助詞
ဦး ဦး さらに~する、もう~する/しない;〈丁寧さ〉※未確定、要求の文のみ 助動詞
ဒီ ဒီ この 指示詞
ထက် (အ)ထက် ~より(上) 名詞
ဒီထက် ဒီထက် これより 慣用句
ဘယ် ဘယ် どの、何の〈疑問語〉 指示詞
က က (否定で)~ではきかない、~どころではない 動詞
ဦး ဦး さらに~する、もう~する/しない;〈丁寧さ〉※未確定、要求の文のみ 助動詞
〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞・接続形
လဲ လဲ ~か?〈wh疑問〉 文末助詞
တခြား တခြား 他(の/に) 名詞
သမိုင်း သမိုင်း 歴史 名詞
ဝင် ဝင် 入る 動詞
စိတ်ဝင်စား စိတ်ဝင်စား 関心を持つ、興味を持つ 成句動詞
စရာ စရာ ~する必要(性) 名詞化接尾辞
တွေ တွေ 〈複数〉:~など 接尾辞
လည်း လည်း ~も 副助詞
〈否定辞〉 接頭辞
နည်း နည်း 少ない 動詞
ဘူး ဘူး 〈否定の事柄〉 動詞文標識助詞
လေ လေ ~さ〈高圧的な態度〉 終助詞
ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် だから 接続詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
ပုဂံ ပုဂံ バガン(ミャンマー中部にある古都) 固有名詞
မှာ မှာ ~で、~に〈所格〉 格助詞
ကမ္ဘာ ကမ္ဘာ 地球 名詞
လှည့် လှည့် 廻る、巡る 動詞
ခရီး ခရီး 旅、遠出 名詞
သည် သည် 〈人を表す接尾辞〉 接尾辞
ခရီးသည် ခရီးသည် 旅行者、旅人 名詞
တွေ တွေ 〈複数〉:~など 接尾辞
အဆက်မပြတ် အဆက်မပြတ် 途切れることなしに、ひっきりなしに 副詞
ရှိ ရှိ ある、いる;(時間が)経つ、(年齢、年数に)なる 動詞
နေ နေ いる、住む、とどまる;~ている 動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
ပေါ့ ပေါ့ 当然~、もちろん~ 終助詞
အားကျ အားကျ うらやましい 成句動詞
လိုက်တာ လိုက်တာ ~だなあ!〈感嘆〉 文末表現
ပြော ပြော 言う、話す 動詞
ရင်း ရင်း ~しつつ、~しながら〈並行〉 接続助詞
ဆို ဆို 云う 動詞
ရင်း ရင်း ~しつつ、~しながら〈並行〉 接続助詞
အခု အခု 今、今回 名詞
ချက်ချင်း ချက်ချင်း すぐに 副詞
စိတ် စိတ် 心、精神 名詞
သွားချင်စိတ် သွားချင်စိတ် 行きたい気持 複合表現
တောင် တောင် ~さえ 副助詞
ပေါ်လာ ပေါ်လာ 現われてくる 複合動詞
ပြီ ပြီ 〈達成した事柄〉 動詞文標識助詞
ဒီနှစ် ဒီနှစ် 今年 名詞
ကျွန်တော် ကျွန်တော် 私[男性用語] 人称代名詞
တို့ တို့ ~たち[連想複数] 接尾辞
ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ 私たち[男性用語] 人称代名詞
မြန်မာစာမိသားစု မြန်မာစာမိသားစု ビルマ語の家族(比喩的に、わがビルマ語専攻) 慣用表現
လေ့လာရေး လေ့လာရေး 研修 名詞
ခရီးစဉ် ခရီးစဉ် 旅行計画、旅程 名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
ပုဂံ ပုဂံ バガン(ミャンマー中部にある古都) 固有名詞
လို့ လို့ ~と〈引用〉 引用節標識助詞
ပြောသံ ပြောသံ 話し声、噂 名詞
ကြား ကြား 聞える、耳にする;知らせる 動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
ဟယ် ဟယ် わあ 間投詞
တကယ် တကယ် 本当(に/の) 名詞
လား လား ~か?〈yes-no疑問〉 文末助詞
ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ そうだ、わかった、よし 間投詞
လိုက် လိုက် 従う;まねして~する、一緒に~する、片っ端から~する 動詞
ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် 決める 動詞
လိုက် လိုက် 思い切り~;~てしまう 助動詞
ပြီ ပြီ 〈達成した事柄〉 動詞文標識助詞