東京外国語大学言語モジュール

次に文字を見ながら繰り返して、セリフの細かい部分まで確認をしましょう。
それぞれのセリフの横の音声ボタンを押すと、音声が流れますので、文字を目でみて確認しながら、繰り返して言ってみましょう。
すべてのセリフの確認と練習が終わったら、次のステップへと進んでください。
A
なんだかんだで、私たち来年には卒業だねぇ。
ဘာလိုလိုနဲ့ တို့တတွေ နောက်နှစ်ဆို ကျောင်းပြီးတော့မယ်နော်။
bàlòlò-nɛ̂ dô-dădwè nauʔhniʔ sʰò cáuɴ pí-dɔ̂-mɛ̀-nɔ̀.
B
そうそう、考えてみると、なんだか嬉しいやら悲しいやら。
ဟုတ်တယ်နော်၊ တွေးကြည့်ရင် စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာကြီး။
houʔ-tɛ̀-nɔ̀, twé-cî-yìɴ seiʔ-tʰɛ́-hmà wúɴnɛ́wúɴt̪à-jí.
みんながこうやって顔をそろえるのも、これからは難しくなるね。
နောက်အားလုံး ပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ဘူး။
nauʔ ʔálóuɴ pyàɴ-sʰòuɴ-bô sʰò-dà mă-lwɛ̀-dɔ̂-bú.
最終学年としては、何をやったらいいかしら?
ဖိုင်နယ်ရီးယား အမှတ်တရအနေနဲ့ ဘာလုပ်ကြရင် ကောင်းမလဲ။
fàiɴnɛ̀yíyá-ʔăhmaʔtăyâ-ʔănènɛ̂ bà louʔ-câ-yìɴ káuɴ-mă-lɛ́.
A
私もそれが言いたかったんだ。
တို့လည်း အဲဒါပြောမလို့ပဲ။
dô-lɛ́ ʔɛ́dà pyɔ́-mălô-bɛ́.
みんなにとってお金もあまりかからず、楽しくて思い出になりそうなことってさ。
အားလုံးအတွက် စရိတ်လည်း သက်သာ၊ ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်ပေါ့။
ʔálóuɴ-ʔătwɛʔ zăyeiʔ-lɛ́ t̪ɛʔt̪à, ʔăhmaʔtăyâ-lɛ́ pʰyiʔ-pɔ.
B
私としてはお金が一番の問題だと思う。
ကျွန်မ စဉ်းစားမိတာတော့ အဓိကက ငွေပဲ။
cămâ síɴzá-mî-dà-dɔ̂ ʔădîkâ-ɡâ ŋwè-bɛ́.
集めたお金の額に応じてやるんだから、そうでしょ?
ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားရမှာ မဟုတ်လား။
kauʔkʰàɴ-yâʃî-dɛ̂ ŋwè-pămànâ-bɔ̀ mùtî-pí hlouʔʃá-ya-hmà măhouʔlá.
クラスの皆ひとりひとりが出せるお金によるよね。
အတန်းသားတစ်ဦးစီရဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ငွေအင်အားပေါ်မူတည်တယ်လေ။
ʔătáɴd̪á tă-ʔú-zì-yɛ̂ taʔ-hnàiɴ-dɛ̂ ŋwè-ʔìɴʔá-bɔ̀ mùtì-dɛ̀-lè.
A
うん、お金に関してはいいアイデアってのはなかなか難しいなぁ。
အင်း ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကြံပေးရခက်သား။
ʔíɴ, ŋwèjé-nɛ̂ paʔt̪ɛʔ-là-yìɴ ʔăcàɴ-pé-yâ kʰɛʔ-t̪á.
一人最低5000チャットと決めておいて、それより出せる人は、気持ちで出してもらうってことにしたらどうだろう?
ကျောင်းသားတစ်ဦးကို အနည်းဆုံး ငွေ ၅၀၀၀ သတ်မှတ်ပြီး တတ်နိုင်တဲ့သူက စေတနာအလျောက် ပိုထည့်ချင်ထည့်ဆိုရင်ကော။
cáuɴd̪á tă-ʔú-ɡò ŋá-dàuɴ t̪aʔhmaʔ-pí taʔ-hnàiɴ-dɛ̂ d̪ù-ɡâ sèdănà-ʔălyauʔ pò-tʰɛ̂-jìɴ tʰɛ̂ sʰò-yìɴ-ɡɔ́.
B
そうだね、そのアイデアは悪くないよ。
အင်း၊ အဲဒီ့အကြံမဆိုးဘူး။
ʔíɴ, ʔɛ́dî-ʔăcàɴ mă-sʰó-bú.
あしたクラスのみんなと少し話し合ってみたらどうかと思う。
မနက်ဖြန်အတန်းသားအားလုံးနဲ့ တစ်ချက်လောက် တိုင်ပင်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်။
mănɛʔpʰyàɴ ʔătáɴd̪á ʔálóuɴ-nɛ̂ tăcʰɛʔlauʔ tàiɴbìɴ-cî-yìɴ káuɴ-mɛ̀.
A
オッケー。
အိုကေ။
ʔòkɛ̀.
クラスの人たちの考えを聞いて、それからまた相談することにしよう。
အတန်းသားတွေရဲ့ သဘောထားပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
ʔătáɴd̪á-dwè-yɛ̂ d̪ăbɔ́dá-bɔ̀ mùtì-pí pyàɴlɛ̀-sʰwénwé-jâ-dà-pɔ̂.
  • 状況

tokentypesensepos
ဘာလိုလိုနဲ့ ဘာလိုလိုနဲ့ なんだかんだで 慣用句
တို့တတွေ တို့တတွေ 我々 人称代名詞
နောက်နှစ် နောက်နှစ် 来年 名詞
ဆို ဆို(ရင်) ~(という)なら;~というと 接続助詞相当句
ကျောင်းပြီး ကျောင်းပြီး 卒業する、学校を出る 成句動詞
တော့ တော့ これから~する、やっと~する、もう~する/しない 助動詞
မယ် မယ် 〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞
နော် နော် ~ね〈念押し〉 終助詞
ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်တယ်နော် そうだね、そうだなぁ 間投詞
တွေး တွေး 考える 動詞
ကြည့် ကြည့် 見る;~してみる 動詞
ရင် ရင် ~なら〈仮定・条件〉 接続助詞
စိတ် စိတ် 心、精神 名詞
ထဲ (အ)ထဲ ~の中 名詞
မှာ မှာ ~で、~に〈所格〉 格助詞
ဝမ်းနည်းဝမ်းသာကြီး ဝမ်းနည်းဝမ်းသာကြီး 嬉しいやら悲しいやら 慣用句
နောက် နောက် 名詞
အားလုံး အားလုံး すべて、みんな 名詞
ပြန် ပြန် 帰る、返す;再び~する、~し返す 動詞
ဆုံ ဆုံ 出会う 動詞
ဖို့ (အ)ဖို့ ~するため 名詞
ဆိုတာ ဆိုတာ ~というの/こと(は) 慣用表現
〈否定辞〉 接頭辞
လွယ် လွယ် 易しい、簡単だ 動詞
ဘူး ဘူး 〈否定の事柄〉 動詞文標識助詞
ဖိုင်နယ်ရီးယား ဖိုင်နယ်ရီးယား 最終学年(< final year) 名詞
အမှတ်တရ အမှတ်တရ 記念(思い出としての) 名詞
အနေနဲ့ အနေနဲ့ ~として、~の立場で;~にとって 格相当句
ဘာ ဘာ 何;何の~、どの~〈疑問語〉 名詞
လုပ် လုပ် する;働く;作る 動詞
ကြ ကြ 〈複数の動作者〉;~し合う〈相互動作〉 助動詞
ကောင်း ကောင်း よい 動詞
〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞・接続形
လဲ လဲ ~か?〈wh疑問〉 文末助詞
တို့ တို့ 私;私たち 人称代名詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
အဲဒါ အဲဒါ それ、これ、あれ 指示代名詞
ပြော ပြော 言う、話す 動詞
မလို့ မလို့ ~するつもり、~しようと思って 文末表現
ပဲ ပဲ 〈焦点〉~こそ[強意]、~だけ[排他] 副助詞
အတွက် အတွက် ~のため(に/の)〈理由・動機〉;~にとって(の)〈基準〉 副詞句相当
စရိတ် စရိတ် 費用 名詞
သက်သာ သက်သာ ましだ;安い;恢復する 動詞
ပျော် ပျော် 楽しい 動詞
စရာ စရာ ~する必要(性) 名詞化接尾辞
စရာကောင်း စရာကောင်း ~の気持で一杯だ 慣用表現
လေး (က)လေး 小さな、かわいらしい、ちょっとした[指小辞] 接尾辞
ဖြစ် ဖြစ် 起こる;~である 動詞
ပေါ့ ပေါ့ 当然~、もちろん~ 終助詞
ကျွန်မ ကျွန်မ 私[女性用語] 人称代名詞
စဉ်းစား စဉ်းစား 考える 動詞
မိ မိ 無意識に;うっかり 助動詞
တာ တာ 〈確定した事柄〉 名詞節標識助詞
တော့ တော့ ~は(というと)〈対比〉 副助詞
အဓိက အဓိက 主たるもの 名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
ငွေ ငွေ 銀;お金 名詞
ကောက်ခံ ကောက်ခံ 徴収する 動詞
ရရှိ ရရှိ 得る 動詞
တဲ့ တဲ့ 〈確定した事柄〉 限定節標識助詞
ပမာဏ ပမာဏ 規模 名詞
ပေါ် (အ)ပေါ် ~の上;(乗り物)の中 名詞
မူတည် မူတည် 基礎を置く 動詞
ပေါ်မူတည် ပေါ်မူတည် ~による 成句動詞
ပြီး ပြီး ~して(から)〈継起〉;~であり〈並列〉 接続助詞
လှုပ်ရှား လှုပ်ရှား 活動する 動詞
~ねばならない;~できる;~してよい 助動詞
မှာ မှာ 〈未確定の事柄〉 名詞節標識助詞
မဟုတ်လား မဟုတ်လား そうではないか? 慣用句
အတန်းသား အတန်းသား クラスメート 名詞
တစ် တစ် 1(数) 数詞
ဦး ဦး ~人 助数詞
စီ စီ ~ずつ 接尾辞
ရဲ့ ရဲ့ ~の〈属格〉 格助詞
တတ်နိုင် တတ်နိုင် できる、可能である 動詞
အင်အား အင်အား 勢い、勢力 名詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
လေ လေ ~さ〈高圧的な態度〉 終助詞
အင်း အင်း ええ、うん〈肯定のニュアンス〉 間投詞
ငွေကြေး ငွေကြေး 金銭、お金 名詞
နဲ့ နဲ့ ~と(ともに)〈共格〉:~で(もって)〈具格〉;~を伴って〈随格〉 格助詞
ပတ်သက် ပတ်သက် 関する、関係がある 動詞
နဲ့ပတ်သက် နဲ့ပတ်သက် ~に関し 慣用句
လာ လာ 来る;~てくる 動詞
အကြံ အကြံ アイデア、忠告 名詞
အကြံပေး အကြံပေး アイデアを出す 成句動詞
ရခက် ရခက် ~するのは難しい 慣用表現
သား သား ~ことだ 名詞化接尾辞
ကျောင်းသား ကျောင်းသား 学生、生徒、児童(総称的に);男子学生、男子生徒、男子児童 名詞
တစ် တစ် 1(数) 数詞
ကို ကို ~につき 格助詞
အနည်းဆုံး အနည်းဆုံး 最低 名詞
၅၀၀၀ ငါးထောင် 5000(数) 数詞
သတ်မှတ် သတ်မှတ် 定める 動詞
သူ သူ 名詞
စေတနာ စေတနာ 誠意 名詞
အလျောက် အလျောက် ~に応じて 格助詞
ပို ပို 余る;いっそう~ 動詞
ထည့် ထည့် 入れる 動詞
ချင် ချင် ~したい〈主語の願望〉:~しそうだ〈直前〉 助動詞
~ချင်~ ~ချင်(ရင်)~ ~したければ~しろ 慣用表現
ဆိုရင် ဆိုရင် ~(という)なら;~というと 接続助詞相当句
ကော ကော ~は(どうか)?〈対比疑問〉 副助詞
အဲဒီ့ အဲဒီ その 指示詞
ဆိုး ဆိုး 悪い 動詞
မနက်ဖြန် မနက်ဖြန် あした 名詞
တစ်ချက်လောက် တစ်ချက်လောက် ちょっとぐらい 慣用表現
တိုင်ပင် တိုင်ပင် 相談する、話し合う、相談を持ちかける 動詞
အိုကေ အိုကေ オーケー(< Okey) 間投詞
တွေ တွေ 〈複数〉:~など 接尾辞
ရဲ့ ရဲ့ ~の〈属格〉 格助詞
သဘောထား သဘောထား 気質、気持ち 名詞
ပြန်လည် ပြန်လည် 再びする 動詞
ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး 相談する、話し合う 動詞