東京外国語大学言語モジュール

下のボックスの状況説明を確認し、画面上に表示された会話(ダイアログ)を読んで、何を話しているのか内容を追ってみましょう。
意味のわからないところは、語彙ボタンで語句の意味を確認してみて下さい。
だいたいの内容が理解できたら、次のステップへと進んでください。
A
もしもし、ご用件をどうぞ。
ဟလို အမိန့်ရှိပါ။
hălò, ʔămêiɴ ʃîbà.
チャイッティーヨー旅行社です。
ကျိုက်ထီးရိုးခရီးသွားကပါ။
caiʔtʰíyó-kʰăyít̪wá-ɡâ-bà.
B
もしもし、チャイッティーヨー・パゴダにお参りに行くのに、5人分のチケットを予約したいんですが。
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးသွားဖို့ ကြိုတင်လက်မှတ် ၅-ယောက်စာလောက် မှာချင်လို့ပါ။
houʔkɛ̂, caiʔtʰíyópʰăyábú t̪wá-bô còtìɴ-lɛʔhmaʔ ŋá-yauʔsà-lauʔ hmà-jìɴ-bà-dɛ̀.
バスの時間についてちょっと教えてくれませんか?
ကားအချိန်တွေ တစ်ချက်လောက် ရှင်းပြပေးလို့ရမလား ရှင့်။
ká-ʔăcʰèiɴ-dwè tacʰɛʔlauʔ ʃíɴpyâ-pé-lô yâ-mă-lá, ʃîɴ.
A
弊社では、ヤンゴンを毎晩9時に出ます。
ကျွန်မတို့ ရန်ကုန်ကနေ နေ့စဉ်ည ၉-နာရီမှာ ထွက်ပါတယ်။
cămâ-dô yàɴɡòuɴ-ɡânè nêzìɴ ɲâ-kó-nàyì-hmà tʰwɛʔ-pà-dɛ̀.
帰りはチャイッティーヨーの山の麓を昼の1時に出発します。
အပြန်ကတော့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ခြေကနေ နေ့လည် ၁-နာရီမှာ ပြန်ထွက်ပါတယ်။
ʔăpyàɴ-ɡâdɔ̂ caiʔtʰíyó-tàuɴjè-ɡânè nêlɛ̀ tă-nàyì-hmà pyàɴ-tʰwɛʔ-pà-dɛ̀.
どのようなお座席をご希望でしょうか?
ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးစေချင်ပါလဲ ရှင့်။
bɛ̀lò sízíɴ-pé-zè-jìɴ-bà-lɛ́, ʃîɴ.
B
行きは夜だから問題ありませんが、帰りについては日陰の側の席をお願いします。
အသွားက ညဆိုတော့ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် အပြန်ကို နေရိပ်တဲ့ အခြမ်းလေး စီစဉ်ပေးပါ။
ʔăt̪wá-ɡâ ɲâ sʰòdɔ̂ pyaʔt̪ănà mă-ʃî-bèmɛ̂, ʔăpyàɴ-ɡò nè yeiʔ-tɛ̂ ʔăcʰáɴ-lé sìzìɴ-pé-bà-ʔoúɴ.
それから年寄りもいるので、できれば前方の席がいいんですが。
နောက်ပြီး အသက်ကြီးပိုင်းလည်းပါတော့ တတ်နိုင်ရင် ရှေ့ပိုင်းကနေရာရရင် ပိုကောင်းပါမယ်။
nauʔpí, ʔăt̪ɛʔcíbáiɴ-lɛ́ pà-dɔ̂, taʔhnàiɴyìɴ ʃêbáiɴ-ɡâ nèyà yâ-yìɴ pò-káuɴ-mɛ̀.
A
前方の席はかなり売れてしまっているので、5人が一か所にというのは難しいですね。
ရှေ့ပိုင်းခုံက ရောင်းပြီးသားတွေ များနေတော့ ၅-ယောက် တစ်စုတည်း ရဖို့တော့မလွယ်ဘူး။
ʃêbáiɴ-kʰòuɴ-ɡâ yáuɴ--píd̪á-dwè myá-nè-dɔ̂, ŋá-yauʔ dăzûdɛ́ yâ-bô-dɔ̂ mă-lwɛ̀-bú.
何人かは離れた席でもよろしいでしょうか?
လူခွဲထိုင်လို့ရမလား ရှင့်။
lù kʰwɛ́-tʰàiɴ-lô yâ-mă-lá, ʃîɴ.
B
離れた席は困ります。
လူခွဲထိုင်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး။
lù kʰwɛ́-tʰàiɴ-lô-dɔ̂ mă-pʰyiʔ-pʰú.
A
では中央付近の席とかでしたら?
ဒါဆို အလယ်ပိုင်းကနေရာလောက်ဆိုရင်ကော။
dàsʰò ʔălɛ̀báiɴ-ɡâ nèyà-lauʔ sʰò-yìɴ-ɡɔ́.
中央付近の席もなかなか人気ですよ。
အလယ်ပိုင်းခုံလည်း လူကြိုက်များကြပါတယ်။
ʔălɛ̀báiɴ-kʰòuɴ-lɛ́ lùjaiʔ-myá-jâ-bà-dɛ̀.
B
中央の方でも構いません。
အလယ်ပိုင်းနေရာဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ʔălɛ̀báiɴ-nèyà sʰò-lɛ́ pʰyiʔ-pà-dɛ̀.
ちゃんと席を取っておいて下さいね。
ဆက်ဆက်သာချန်ထားပေးပါ။
sʰɛʔsʰɛʔ-t̪à cʰàɴ-tʰá-pé-bà.
私は明日の夕方にチケットを受け取りに行きます。
ကျွန်မ မနက်ဖြန် ညနေလက်မှတ်လာဖြတ်ပါ့မယ်။
cămâ mănɛʔpʰyàɴ ɲânè lɛʔhmaʔ là-pʰyaʔ-pâ-mɛ̀.
A
承知しました。
ကောင်းပါပြီ။
káuɴ-bà-bì.
どうもありがとうございます。
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
cézú-tìɴ-bà-dɛ̀.
お待ちしております。
စောင့်နေပါ့မယ်။
sâuɴ-nè-bâ-mɛ̀.
  • 状況

  • 語彙

PrevNext
tokentypesensepos
ဟလို ဟလို もしもし 間投詞
အမိန့်ရှိ အမိန့်ရှိ 用件を言う 成句動詞
ပါ ပါ 〈丁寧さ〉 助詞
အမိန့်ရှိပါ အမိန့်ရှိပါ ご用件をどうぞ(おっしゃって下さい)(電話の決まり文句) 慣用表現
ကျိုက်ထီးရိုး ကျိုက်ထီးရိုး チャイティーヨー(モン州にある山の名前、ゴールデン・ロック・パゴダで有名) 固有名詞
ခရီးသွား ခရီးသွား 旅行業 名詞
က က ~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉 格助詞
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ はい(相槌) 間投詞
ဘုရား ဘုရား 仏、神様;パゴダ(仏塔);僧侶 名詞
ဘုရားဖူး ဘုရားဖူး 参拝;参拝者 名詞
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား チャイティーヨー・パゴダ(ゴールデン・ロックとして知られる) 固有名詞
သွား သွား 行く;~ていく;~てしまう 動詞
ဖို့ (အ)ဖို့ ~するため 名詞
ကြိုတင် ကြိုတင် 予め~する、前もって~する 動詞
လက်မှတ် လက်မှတ် チケット、券、切符;署名 名詞
ကြိုတင်လက်မှတ် ကြိုတင်လက်မှတ် 予約チケット 名詞
ငါး 5(数) 数詞
ယောက် ယောက် ~人 助数詞
လောက် လောက် ~ほど、~くらい;約~(数量表現につく) 接尾辞
မှာ မှာ 注文する、依頼する 動詞
ချင် ချင် ~したい〈主語の願望〉:~しそうだ〈直前〉 助動詞
လို့ လို့ ~ので〈理由〉;~て〈単純接続〉 接続助詞
ကား ကား クルマ、自動車(< car);バス;幕、スクリーン、映画 名詞
အချိန် အချိန် 時、時間 名詞
တွေ တွေ 〈複数〉:~など 接尾辞
တစ်ချက် တစ်ချက် 一点;ちょっと 名詞
ရှင်းပြ ရှင်းပြ 説明する 動詞
ပေး ပေး 与える、わたす;~てあげる 動詞
手に入る;得る;構わない、大丈夫だ 動詞
လို့ရ လို့ရ ~してよい、~して構わない 慣用表現
〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞・接続形
လား လား ~か?〈yes-no疑問〉 文末助詞
ရှင့် ရှင့် 〈丁寧さ〉[女性用語] 文末詞
ကျွန်မ ကျွန်မ 私[女性用語] 人称代名詞
တို့ တို့ ~たち[連想複数] 接尾辞
ကျွန်မတို့ ကျွန်မတို့ 私たち[女性用語] 人称代名詞
ရန်ကုန် ရန်ကုန် ヤンゴン[地名] 固有名詞
ကနေ ကနေ ~から〈奪格〉 格助詞
နေ့စဉ် နေ့စဉ် 毎日 名詞
名詞
ကိုး 9(数) 数詞
နာရီ နာရီ 時計、時間;~時 名詞
မှာ မှာ ~で、~に〈所格〉 格助詞
ထွက် ထွက် 出る、出発する、生産される 動詞
တယ် တယ် 〈確定した事柄〉 動詞文標識助詞
အပြန် အပြန် 帰り 名詞
ကတော့ ကတော့ ~は(というと)〈対比〉 副助詞
တောင် တောင် 山;南 名詞
တောင်ခြေ တောင်ခြေ 山の麓 名詞
နေ့လည် နေ့လည် 昼間(およそ正午~午後4時頃) 名詞
တစ် 1(数) 数詞
ပြန် ပြန် 帰る、返す;再び~する、~し返す 動詞
ဘယ် ဘယ် どの、何の〈疑問語〉 指示詞
လို လို ~のよう(な/に/の)、~風 名詞
ဘယ်လို ဘယ်လို どのよう(に/な) 副詞
စီစဉ် စီစဉ် 準備する、用意する、アレンジする 動詞
စေ စေ ~させる〈使役化〉 使役接辞
စေချင် စေချင် ~させたい、~してほしい 助動詞
ပါ ပါ 〈丁寧さ〉 助詞
လဲ လဲ ~か?〈wh疑問〉 文末助詞
အသွား အသွား 行き 名詞
ဆို ဆို 云う 動詞
တော့ တော့ ~すると、~したところ〈場面〉、~なので〈理由〉 接続助詞
ဆိုတော့ ဆိုတော့ ~というと;~だから;~ということで(あって) 慣用表現
ပြဿနာ ပြဿနာ 問題 名詞
〈否定辞〉 接頭辞
ရှိ ရှိ ある、いる;(時間が)経つ、(年齢、年数に)なる 動詞
ပေမယ့် ပေမယ့် ~だが〈逆接〉 接続助詞
ကို ကို ~を、~に〈対格〉;~へ、~に〈向格〉 格助詞
နေ နေ 太陽 名詞
ရိပ် ရိပ် 陰る 動詞
နေရိပ် နေရိပ် 日陰になる 成句動詞
တဲ့ တဲ့ 〈確定した事柄〉 限定節標識助詞
အခြမ်း အခြမ်း 側、もう一方の側 名詞
လေး (က)လေး 小さな、かわいらしい、ちょっとした[指小辞] 接尾辞
နောက်ပြီး နောက်ပြီး それから 接続詞
အသက် အသက် 年齢 名詞
ကြီး ကြီး 大きい 動詞
ပိုင် (အ)ပိုင်း 部分 名詞
အသက်ကြီးပိုင်း အသက်ကြီးပိုင်း 年寄り(の人たち) 名詞
လည်း လည်း ~も 副助詞
ပါ ပါ 含む、含まれる 動詞
တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်ရင် できれば、できることなら、可能なら 慣用句
ရှေ့ ရှေ့ 前、(~の)前 名詞
ရှေ့ပိုင်း ရှေ့ပိုင်း 前方 名詞
နေရာ နေရာ 場所 場所
ရင် ရင် ~なら〈仮定・条件〉 接続助詞
ပို ပို 余る;いっそう~ 動詞
ကောင်း ကောင်း よい 動詞
မယ် မယ် 〈未確定の事柄〉 動詞文標識助詞
ခုံ ခုံ 名詞
ရောင်း ရောင်း 売る 動詞
ပြီးသား ပြီးသား すでに~してしまった(もの) 名詞化接尾辞
များ များ 多い 動詞
နေ နေ いる、住む、とどまる;~ている 動詞
စု (အ)စု 集まり、集合 名詞
တည်း တည်း ~のみ 接尾辞
လွယ် လွယ် 易しい、簡単だ 動詞
ဖို့မလွယ် ဖို့လွယ် ~するのは簡単だ 慣用句
ဘူး ဘူး 〈否定の事柄〉 動詞文標識助詞
လူ လူ 名詞
ခွဲ ခွဲ 割る 動詞
ထိုင် ထိုင် 坐る 動詞
တော့ တော့ ~は(というと)〈対比〉 副助詞
ဖြစ် ဖြစ် 起こる;~である 動詞
လို့ဖြစ် လို့ဖြစ် ~することができる 慣用表現
ဒါဆို ဒါဆို(ရင်) それなら、なら、すると、だとすると 接続詞
အလယ်ပိုင်း အလယ်ပိုင်း 中央部 名詞
ကော ကော ~は(どうか)?〈対比疑問〉 副助詞
လူကြိုက်များ လူကြိုက်များ 人気がある 成句動詞
ကြ ကြ 〈複数の動作者〉;~し合う〈相互動作〉 助動詞
ဆို ဆို(ရင်) ~(という)なら;~というと 接続助詞相当句
ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်တယ် 構わない、大丈夫だ、可能だ 慣用表現
ဆက်ဆက် ဆက်ဆက် きっと、必ず 副詞
သာ သာ ~だけ 副助詞
ချန်ထား ချန်ထား 残しておく 動詞
မနက်ဖြန် မနက်ဖြန် あした 名詞
ညနေ ညနေ 夕方 名詞
လာ လာ 来る;~てくる 動詞
ဖြတ် ဖြတ် 切断する;(お金を)くずす 動詞
လက်မှတ်ဖြတ် လက်မှတ်ဖြတ် チケットを受け取る 成句動詞
ပါ့မယ် ပါ့မယ် (きっと、必ず)~します〈意志〉 文末表現
ကောင်းပြီ ကောင်းပြီ どうぞ、構いません(相手の許可求めに対し) 慣用句
ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ありがたく思う、感謝する 成句動詞
စောင့် စောင့် 待つ、見守る、見張る 動詞